fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Zonnepanelen Zuid Nederland B.V.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Zonnepanelen Zuid Nederland: Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. gevestigd te Nuenen en ingeschreven in het handelsregister van KVK onder het nummer: 86039520
 • Klant: een natuurlijk persoon met wie Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. schriftelijk een overeenkomst is aangegaan of indien nog geen overeenkomst is getekend de natuurlijke persoon die de aanvraag voor een overeenkomst heeft ingediend.
 • Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die samen de opwekking van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen: zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal en ander klein materiaal nodig voor de montage.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. en de klant tot koop van het zonnepanelensysteem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en service. De overeenkomst tussen klant en Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. komt tot stand tot door het schriftelijk en/of digitaal tekenen van de offerte of een schriftelijke akkoordbevestiging van de offerte door de klant.
 • Installatie: de daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem in opdracht van de klant.

2. Aanbieding en overeenkomst

 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen of slechts in te willigen onder specifieke voorwaarden.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. een door de klant digitaal ondertekende of mondelinge/schriftelijke overeenkomst ontvangt en accepteert. Acceptatie vindt plaats middels digitale of schriftelijke bevestiging door Zonnepanelen Zuid Nederland B.V.
 • Indien de klant geen eigenaar is van de woning, kan geen overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
 • De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de overeenkomst blijkt.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om een geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter zonnepanelensysteem aan de klant te leveren. Dit gebeurt in overleg.
 • De in de overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en financieringsberekeningen geven een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot de opbrengst en het rendement van het zonnepanelensysteem, tenzij expliciet anders overeengekomen in de overeenkomst.

3. Eigendomsvoorbehoud

 • Het juridische- economische eigendom gaat over na de klant na betaling van de volledige koopsom, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. heeft het recht aan de klant geleverde producten, terug te doen nemen, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

4. Prijs en betaling

 • De aanbieding van Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. vermeld de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het zonnepanelensysteem en eventuele aanverwante producten bij de klant in rekening zullen worden gebracht.
 • Bij aanvaarding van de opdracht dient client een aanbetaling te doen van €500,-. 
 • Na de installatie van het zonnepanelensysteem dient er door de klant direct na oplevering betaald te worden. Als het niet is betaald zal Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. rente in rekening vanaf het verstrijken van de betaaldatum welke gelijk is aan de wettelijke rente.
 • In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. de koopsom incl. BTW overeengekomen aanpassen.

5. Aflevering en installatie

 • Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Zonnepanelen Zuid Nederland BV, volgens de geldende voorschriften en door Zonnepanelen Zuid Nederland BV gestelde normen. Eigen installatie is uitsluitend mogelijk met goedkeuren van Zonnepanelen Zuid Nederland BV. Bij eigen installatie vervallen alle garanties van Zonnepanelen Zuid Nederland gegeven op de montage.
 • Het zonnepanelensysteem wordt geacht aan de klant te zijn opgeleverd, wanneer Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. het zonnepanelensysteem in werking stelt.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. heeft het recht om de installatie van het zonnepanelensysteem op te schorten, indien op de dag van installatie, als gevolg van slecht weer, het niet mogelijk is om veilig op het dak te werken.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. behoudt zich het recht voor het afbreken van de installatie, dan wel het ontbinden van het contract indien naar schatting van Zonnepanelen Zuid Nederland BV: A. de veiligheid van de medewerkers in het geding is. B. de locatie voor de installatie niet afdoende bereikbaar is. C. de dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. D. Asbest wordt aangetroffen. E. de staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is. F. in gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

6. Verplichtingen van Zonnepanelen Zuid Nederland BV

 • Indien de klant storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem die onder de garantie vallen heeft gemeld aan Zonnepanelen Zuid Nederland B.V., is Zonnepanelen Zuid Nederland BV verplicht zo spoedig mogelijk voor de benodigde zorg te dragen, indien deze onder de garantie valt zoals bepaald in artikel 8.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. zal bij eventuele vervanging van onderdelen van het zonnepanelensysteem zorgen voor minimaal gelijkwaardig materiaal.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. draagt zorg voor de oplevering van een werkend zonnepanelensysteem. Er is spraken van een werkend zonnepanelensysteem als alle panelen, zoals in de overeenkomst overeengekomen, daadwerkelijk zijn gemonteerd en functioneren. Een werkende online monitoring maakt geen onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend zonnepanelensysteem.

7. Verplichtingen van de klant

 • De klant is verplicht: A. Het zonnepanelensysteem overeenkomstig naar bestemming te gebruiken. B. De gebruiksaanwijzing(en) door of namens Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. verstrekt nauwkeurig op te volgen. C. Storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem ter stond aan Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. te melden.
 • Indien er een vergunning noodzakelijk is, draagt de klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hier aan verbonden kosten komen in rekening voor de klant.
 • De klant vrijwaart Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

8. Garanties

 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. garandeert de goede werking van het geleverde zonnepanelensysteem overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke worden vermeld in de overeenkomst.
 • De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwanten producten is afhankelijk van de door klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de koopovereenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit: A. productgarantie: garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer, ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst en is alleen van kracht zolang de fabrikant het product kan leveren onder de fabrieksgarantie. Bij faillissement van een fabrikant vervalt de fabrieksgarantie. B. Installatiegarantie: garantie op de elektrische werking van het zonnepanelensysteem als geheel, ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd. Deze garantietermijn is 5 jaar.
 • De klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het zonnepanelensysteem. Zonnepanelen Zuid Nederland BV zal vervolgens onderzoek starten met het streven de oorzaak te vinden van het daadwerkelijke probleem.
 • Bij het niet functioneren van een installatie zal Zonnepanelen Zuid Nederland BV de klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.
 • De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden, en contact met chemische substanties.
 • De garantie/ vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de onder artikel 7.1 beschreven handelswijze.
 • Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, (dat is uitgesloten van garantie), onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant.
 • Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van/ door Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. verricht worden. Alleen Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. kan besluiten aanpassingen aan het zonnepanelensysteem aan te brengen.

9. Verhuisservices

 • Bij verhuizing zijn de garantievoorwaarden zoals beschreven in artikel 8 en de overeenkomst gesloten met de klant, zonder verplichting volledig overdraagbaar op de nieuwe bewoner.

10. Aansprakelijkheid

 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of indirecte schade.
 • In geval van schade ten gevolge van installatiewerkzaamheden kan Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
 • Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden.
 • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en/ of energiewetgevingen, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.

11. Passelijk recht en geschillenbeslechting

 • Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nuenen (dichtbij mogelijk).

12. Nadere bepalingen

 • Ten aanzien van punt 4.1 geldt het volgende:
  • Standaard Elektra werkzaamheden die horen bij het plaatsen van een zonnepanelensysteem zijn inbegrepen. Hieronder valt het regulier kabel werk zoals van de meterkast richting het dak (van boven naar beneden). Het plaatsen van een nieuwe groep in de meterkast welke is geschikt en is afgestemd op de capaciteit (1 of 3 fase) van de zonnepanelen. Het aansluiten en monteren van de omvormer(s) is hierin inbegrepen. Dit betreft dus de volledige oplevering.
  • In een ‘normale’ situatie geldt dus ook dat wij geen extra kosten rekenen aangezien wij werken met een all-in prijs werken
  • Echter door onvoorziene omstandigheden kan blijken dat uw meterkast bijvoorbeeld intern erg verouderd is waardoor er een aanpassing gedaan moet worden om deze geschikt te maken conform de huidige NEN1010 norm. Hierbij moet u denken aan het ontbreken van een Hoofdschakelaar of een interne veroudering van de meterkast waardoor wij een aanpassing moeten doen. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de standaard prijs.
  • Zonnepanelen Zuid Nederland B.V. zal ten alle tijde zo goed van te voren de situatie inschatten in hoeverre mogelijk om verassingen te voorkomen
  • Grond en graafwerkzaamheden zijn niet inbegrepen, op aanwijzing van ons zal dit door de klant voorbereid moeten worden. Uiteraard leggen wij wel de kabel erin. Klant maakt het zelf weer dicht inclusief eventuele bestrating.